Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do MŠ Lužnice bude probíhat

ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2019 od 8.00 do 10.00 hod ve třídě MŠ.

Tyto dny jsou také termínem pro odevzdání potvrzených potřebných písemností (Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list s lékařským potvrzením a Přihláška ke stravování).

Formuláře si můžete vyzvednout od 6. 4. 2019 ve třídě MŠ.

Těšíme se na vás!

Keramické dílny

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 16:30 hod. se poprvé sejdeme v naší škole při keramickém tvoření.

Přijďte společně s námi strávit příjemný odpolední čas :-).

Noc s Andersenem

V pátek 29. 3. 2019 u nás v ZŠ i MŠ proběhne projektový den „Noc s Andersenem s přespáním ve škole“ na téma – Ondřej Sekora.

Již se všichni moc těšíme :-).

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019 – 2020

Zápis se koná:

ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v ZŠ Lužnice

Povinná školní docházka ve školním roce 2019 – 2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


– rodný list dítěte

– vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy

– občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2021

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2021
Název organizace:          Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
IČO organizace:             71006214
2020 2021
OBECNÍ STÁTNÍ OBECNÍ STÁTNÍ
VÝDAJE
501 spotřeba materiálu 62 900 60 000
502 spotřeba – vodné stočné 30 000 35 000
511 opravy a udržování 15 000 15 000
revize 10 000 10 000
512 cestovné 3 000 3 000
518 ostatní služby 178 900 180 000
521 mzdové náklady 98 532 3 000 000 100 000 3 100 000
524 zdravotní pojištění 300 000 300 000
sociální pojištění 650 000 700 000
525 zákonné pojištění 2 500 2 500
527 příděl do FKSP 52 000 55 000
příděl do ONIV 53 000 56 000
528 Ochranné pomůcky 1 000 1 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 500 7 500
558 náklady z DDHM
náklady z DDNM
VÝDAJE CELKEM 406 332 4 058 000 411 000 4 214 000
PŘÍJMY 2020 2021
602 školné MŠ 39 000 40 000
školné ŠD 20 000 21 000
603 výnosy z pronájmu 0 0
648 čerpání fondů – RF 0 0
PŘÍJMY CELKEM 59000   61000

Návrh na FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019

FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019
Název organizace:          Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
IČO organizace:             71006214
OBECNÍ STÁTNÍ
VÝDAJE ZŠ + MŠ
501 spotřeba materiálu 62 900
502 spotřeba vodné stočné 30 000
511 opravy a udržování 15 000
revize 10 000
512 cestovné 3 000
518 ostatní služby 178 900
521 mzdové náklady 98 532 2 670 000
524 zdravotní pojištění 250 000
sociální pojištění 650 000
525 zákonné pojištění 2 500
527 příděl do FKSP 52 000
příděl do ONIV 53 000
528 Ochranné pomůcky 1 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 500
558 náklady z DDHM
náklady z DDNM
VÝDAJE CELKEM 406 332 3 678 000
PŘÍJMY
602 školné MŠ 39 000
školné ŠD 20 200
603 výnosy z pronájmu 0
648 čerpání fondů – RF 0
PŘÍJMY CELKEM 59 200 0
Požadavek oprav na rok 2019
požadavek předpokládaná cena
zábradlí – upevnění ?
koutek s umyvadlem v učebně ZŠ – pouze práce 10 000
plynový kotel ?
směšovač vody – dívčí a chlapecké toalety v ZŠ 6 000
OPRAVY CELKEM 12 000
Datum: 5.11.2018
Zpracovala: Mgr. Iva Filsaková