Návrh na FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019

FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019
Název organizace:          Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
IČO organizace:             71006214
OBECNÍ STÁTNÍ
VÝDAJE ZŠ + MŠ
501 spotřeba materiálu 62 900
502 spotřeba vodné stočné 30 000
511 opravy a udržování 15 000
revize 10 000
512 cestovné 3 000
518 ostatní služby 178 900
521 mzdové náklady 98 532 2 670 000
524 zdravotní pojištění 250 000
sociální pojištění 650 000
525 zákonné pojištění 2 500
527 příděl do FKSP 52 000
příděl do ONIV 53 000
528 Ochranné pomůcky 1 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 500
558 náklady z DDHM
náklady z DDNM
VÝDAJE CELKEM 406 332 3 678 000
PŘÍJMY
602 školné MŠ 39 000
školné ŠD 20 200
603 výnosy z pronájmu 0
648 čerpání fondů – RF 0
PŘÍJMY CELKEM 59 200 0
Požadavek oprav na rok 2019
požadavek předpokládaná cena
zábradlí – upevnění ?
koutek s umyvadlem v učebně ZŠ – pouze práce 10 000
plynový kotel ?
směšovač vody – dívčí a chlapecké toalety v ZŠ 6 000
OPRAVY CELKEM 12 000
Datum: 5.11.2018
Zpracovala: Mgr. Iva Filsaková