STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2021

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2021
Název organizace:          Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
IČO organizace:             71006214
2020 2021
OBECNÍ STÁTNÍ OBECNÍ STÁTNÍ
VÝDAJE
501 spotřeba materiálu 62 900 60 000
502 spotřeba – vodné stočné 30 000 35 000
511 opravy a udržování 15 000 15 000
revize 10 000 10 000
512 cestovné 3 000 3 000
518 ostatní služby 178 900 180 000
521 mzdové náklady 98 532 3 000 000 100 000 3 100 000
524 zdravotní pojištění 300 000 300 000
sociální pojištění 650 000 700 000
525 zákonné pojištění 2 500 2 500
527 příděl do FKSP 52 000 55 000
příděl do ONIV 53 000 56 000
528 Ochranné pomůcky 1 000 1 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 500 7 500
558 náklady z DDHM
náklady z DDNM
VÝDAJE CELKEM 406 332 4 058 000 411 000 4 214 000
PŘÍJMY 2020 2021
602 školné MŠ 39 000 40 000
školné ŠD 20 000 21 000
603 výnosy z pronájmu 0 0
648 čerpání fondů – RF 0 0
PŘÍJMY CELKEM 59000   61000